Wedstrijdreglement Facebookactie

B-Sportunity organiseert een wedstrijd om een stadiontour ter waarde van €15 euro te winnen op woensdag 18 maart 2020.

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door B-Sportunity, met maatschappelijke zetel te Oude Asserweg 16, 3660 Oudsbergen, België, Ondernemingsnummer 0738511478.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 18 februari 2020 t/m 1 maart 2020.

Artikel 3 – Spelregels

De wedstrijd vindt plaats op Facebook.

De deelnemer dient volgende stappen te ondernemen:

1. Like onze pagina
2. Deel dit bericht op je tijdlijn
3. Tag een vriend(in) die je zou meenemen
4. Schrijf je in via onze website www.b-sportunity.be

De winnaar zal verwittigd worden via de facebookpagina van B-sportunity en persoonlijk op de hoogte worden gebracht.[ND2] 

Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen.

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.

De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het Facebook account.

Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België of Nederland, met uitzondering van de personeelsleden van B-Sportunity.

Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door B-Sportunity worden verwijderd.

Artikel 4 – Winnaar & prijs

Er zullen twee prijswinnaars zijn. De winnaars worden willekeurig getrokken.

De bewuste prijs betreft een duoticket voor een stadiontour met een waarde van 15 euro. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 5 – Uitsluiting

B-Sportunity kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van B-Sportunity.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van de deelname van deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel  – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van B-Sportunity de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt B-Sportunity ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die B-Sportunity zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van B-Sportunity. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan B-Sportunity om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen. Alle deelnemers aan de wedstrijd geven hun beeldmateriaal ter beschikking voor de sociale netwerken van B-Sportunity, dit zowel tijdens als na de wedstrijd.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of B-Sportunity op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.